1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5

Tarrasch Defense

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5

Main Transpositions

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qxd4 Nc6 6. Qd1 exd5 7. Qxd5 Bd7 to 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. Nf3 Nc6 5. e3 Nf6 to 1. .. Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 c5 5. e3 Nc6

Most Popular

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Bg5 cxd4 10. Nxd4 (561/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Bg5 cxd4 (523/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Bg5 (944/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. dxc5 Bxc5 (507/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. dxc5 (542/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O (1831/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O (1662/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 (1089/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 (1286/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 (1144/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 (1082/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 (1426/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 (1470/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 (1166/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 (1428/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 (1907/M). More: dbcn ccoe

TCEC Games

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Bg5 cxd4 10. Nxd4 h6 11. Be3 Re8 (63cp, 298/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O (15cp, 1831/M, TCEC +0=6-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be6 8. O-O h6 (35cp, 41/M, TCEC +0=4-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 (13cp, 1144/M, TCEC +1=5-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. Bg5 Be7 7. Bxe7 Ngxe7 8. dxc5 d4 (0cp, 10/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 (22cp, 1166/M, TCEC +2=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qxd4 Nc6 6. Qd1 exd5 (23cp, 136/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qxd4 Nc6 (20cp, 157/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 8. Nf3 Nf6 (74cp, 117/M, TCEC +1=0-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 8. Bg5 Nf6 (1cp, 23/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 (40cp, 322/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe

Biased Popular Lines

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Bg5 cxd4 10. Nxd4 h6 11. Be3 Re8 12. Rc1 Bf8 (93cp, -39cp; 97/M, 55%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Bg5 cxd4 10. Nxd4 h6 11. Be3 Re8 12. Rc1 Bg4 13. h3 Be6 (99cp, -16cp; 42/M, 90%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Bg5 cxd4 10. Nxd4 h6 11. Be3 Re8 12. Rc1 Bg4 (82cp, -28cp; 64/M, 36%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Bg5 cxd4 10. Nxd4 h6 11. Be3 Re8 12. Rc1 Be6 (76cp, -22cp; 8/M, 5%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Bg5 cxd4 10. Nxd4 h6 11. Be3 Re8 12. Qb3 Na5 13. Qc2 Nc4 (103cp, -88cp; 7/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Bg5 cxd4 10. Nxd4 Qb6 (96cp, -44cp; 11/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Bg5 Bf5 (72cp, -59cp; 10/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. dxc5 Bxc5 10. Bg5 Be6 11. Rc1 Be7 12. Nd4 h6 (70cp, -28cp; 19/M, 41%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. dxc5 Bxc5 10. Bg5 Be6 11. Bxf6 Qxf6 12. Nxd5 Qxb2 13. Nc7 Rad8 14. Qc1 Qxc1 15. Raxc1 Bb6 (84cp, -24cp; 11/M, 37%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. dxc5 Bxc5 10. Bg5 Be7 (79cp, -67cp; 11/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. dxc5 Bxc5 10. a3 Re8 (71cp, -59cp; 12/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. dxc5 Bxc5 10. a3 a6 (80cp, -68cp; 9/M, 16%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. b3 Ne4 10. Bb2 Bf6 11. Na4 b5 (169cp, -169cp; 11/M, 13%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Be3 cxd4 (81cp, -72cp; 12/M, 17%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O Be6 9. dxc5 Bxc5 10. Bg5 d4 (98cp, -43cp; 7/M, 29%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O c4 9. Ne5 O-O 10. Bf4 Be6 (106cp, -93cp; 8/M, 56%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O cxd4 (80cp, -66cp; 15/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O Bf5 (98cp, -84cp; 11/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 cxd4 8. Nxd4 Be7 (81cp, -62cp; 22/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be6 8. O-O c4 (158cp, -121cp; 10/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Bg4 (85cp, -71cp; 21/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 c4 7. Bg2 Bb4 8. O-O Nge7 9. e4 O-O (83cp, -20cp; 18/M, 46%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 c4 7. Bg2 Bb4 8. O-O Nf6 (99cp, -37cp; 10/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. dxc5 d4 7. Na4 b5 (176cp, -156cp; 9/M, 12%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. Bg5 Be7 7. Bxe7 Ngxe7 8. e3 O-O (105cp, -105cp; 7/M, 15%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. Bg5 Be7 7. Bxe7 Ngxe7 8. dxc5 Qa5 9. e3 Qxc5 (74cp, -17cp; 14/M, 101%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. Bg5 Be7 7. Bxe7 Ngxe7 8. dxc5 Qa5 9. e3 O-O (108cp, -51cp; 9/M, 61%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. Bf4 Nf6 7. e3 cxd4 8. Nxd4 Bb4 (76cp, -34cp; 11/M, 81%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nf6 6. Bg5 Be6 7. e3 Nc6 (108cp, -89cp; 21/M, 59%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nf6 6. Bg5 cxd4 (83cp, -57cp; 21/M, 16%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nf6 6. Bg5 Nc6 (70cp, -44cp; 19/M, 14%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qxd4 Nc6 6. Qd1 exd5 7. Qxd5 Be6 (70cp, -49cp; 23/M, 23%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 8. Nf3 Nf6 9. Qd1 Bc5 10. e3 Qe7 11. Be2 O-O-O (128cp, -107cp; 53/M, 73%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 8. Nf3 Nf6 9. Qd1 Bc5 10. e3 Qe7 11. Be2 g5 (128cp, -107cp; 9/M, 13%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 8. Nf3 Nf6 9. Qd1 Bc5 10. e3 Qe7 11. a3 O-O-O 12. Qc2 Kb8 13. Be2 g5 (130cp, -14cp; 9/M, 81%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 8. Nf3 Nf6 9. Qd1 Bc5 10. e3 Qe7 11. a3 O-O-O (122cp, -112cp; 18/M, 78%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 8. Nf3 Nf6 9. Qb3 Bc5 10. e3 Qe7 11. Be2 O-O-O (160cp, -58cp; 7/M, 86%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 8. Nf3 Nf6 9. Qb3 Bc5 10. e3 Qe7 (102cp, -1cp; 10/M, 81%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 8. Nf3 Nf6 9. Qb3 Bc5 (87cp, -15cp; 14/M, 57%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 8. Nf3 Nf6 9. Qb3 Be6 (82cp, -10cp; 7/M, 29%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 (78cp, -47cp; 180/M, 146%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nf6 8. Qd1 Nc6 9. a3 Bc5 (89cp, -77cp; 7/M, 88%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Nf3 Nc6 (73cp, -72cp; 16/M, 94%). More: dbcn ccoe

Lines with Disagreement to Human Master Play

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O O-O 9. Bg5 c4 10. Ne5 Be6 11. Nxc6 bxc6 12. b3 Qa5 13. Na4 Rfd8 14. e3 c5 (124cp, -114cp; 5/M, 60%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 Be7 8. O-O c4 9. Ne5 O-O 10. Bf4 Be6 (106cp, -93cp; 8/M, 56%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 cxd4 8. Nxd4 Bc5 9. Nb3 Bb6 10. O-O Be6 (90cp, -72cp; 6/M, 27%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. g3 Nf6 7. Bg2 cxd4 8. Nxd4 Be7 (81cp, -62cp; 22/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. Bg5 Be7 7. Bxe7 Ngxe7 8. dxc5 Qa5 9. e3 O-O (108cp, -51cp; 9/M, 61%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nf6 6. Bg5 Be6 7. e3 Nc6 (108cp, -89cp; 21/M, 59%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. dxc5 d4 6. Na4 b5 7. cxb6 axb6 8. b3 (85cp, -65cp; 7/M, 96%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. dxc5 d4 6. Na4 Nc6 (78cp, -99cp; 5/M, 35%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. e4 dxe4 6. Bc4 (104cp, -104cp; 5/M, 34%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qxd4 Nc6 6. Qa4 exd5 7. Nf3 (99cp, -94cp; 5/M, 38%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 8. Nf3 Nf6 9. Qd1 Bc5 10. e3 Qe7 11. Be2 O-O-O (128cp, -107cp; 53/M, 73%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4 5. Qa4+ Bd7 6. Qxd4 exd5 7. Qxd5 Nc6 8. Nf3 Nf6 9. Qb3 Bc5 10. e3 Qe7 11. Be2 O-O-O (160cp, -58cp; 7/M, 86%). More: dbcn ccoe

Latest dbcn data: 2022-06-25

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License