1. e4 d5 2. exd5 Nf6

Scandinavian Defense: Modern Variation, Other Continuations

1. e4 d5 2. exd5 Nf6

Main Transpositions

1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nf3 c5 to 1. .. c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 d5 4. exd5 Nxd5

Most Popular

1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 (743/M). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 (2787/M). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Bc4 (710/M). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 (1479/M). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 (1532/M). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 (654/M). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ (792/M). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 (735/M). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Nxd5 (529/M). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 (723/M). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 (5816/M). More: dbcn ccoe

TCEC Games

1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. Be2 Bxe2 (18cp, 243/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. f3 Bf5 5. Bb5+ Nbd7 6. c4 e6 7. dxe6 Bxe6 8. d5 Bf5 (43cp, 20/M, TCEC +1=0-1). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. f3 Bf5 5. Bb5+ Nbd7 6. c4 (-42cp, 82/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. f3 Bf5 (168cp, 196/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 (103cp, 743/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Bc4 Nb6 5. Bb3 Nc6 6. Nf3 Bf5 7. O-O e6 8. d4 Be7 (9cp, 17/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Bc4 e6 5. Nf3 Be7 6. O-O O-O 7. d4 Nf6 8. Qe2 c6 (138cp, 2/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Bc4 Nxc3 (16cp, 97/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 Bg4 5. f3 Bf5 6. g4 Bg6 7. Nc3 c6 8. dxc6 Nxc6 (0cp, 2/M, TCEC +1=0-1). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 Bg4 (26cp, 219/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 e6 6. O-O c6 7. c4 Qd8 8. Nc3 Be7 (114cp, 24/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 e6 6. O-O c6 7. c4 Qd8 8. Nc3 Bd6 (127cp, 6/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 e6 (110cp, 111/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 c6 5. Be2 Bf5 6. O-O e6 7. c4 Qd8 8. Nc3 Bd6 (110cp, 4/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Bg4 (120cp, 91/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 (75cp, 5816/M, TCEC +13=17-7). Games. More: dbcn ccoe

Biased Popular Lines

1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. Be2 Bxe2 5. Qxe2 Qxd5 6. Nf3 Nc6 7. c4 Qf5 (123cp, -46cp; 22/M, 70%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. f3 Bf5 (168cp, -82cp; 196/M, 98%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 (103cp, -28cp; 743/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Qxd5 4. c4 Qd6 (108cp, -35cp; 10/M, 24%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 g6 (168cp, -93cp; 9/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Bc4 Nb6 5. Bb3 Bf5 (104cp, -90cp; 15/M, 5%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Bc4 e6 5. Nf3 Be7 6. O-O O-O 7. d4 Nf6 (84cp, -76cp; 14/M, 54%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Bc4 e6 5. Nf3 Be7 6. O-O Nf6 (81cp, -70cp; 9/M, 27%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Bc4 Nf6 5. Nf3 Bf5 (119cp, -100cp; 26/M, 30%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Bc4 Nf6 5. Nf3 e6 (83cp, -64cp; 25/M, 30%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Bc4 Nf6 5. Nf3 Bg4 (359cp, -340cp; 11/M, 13%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Bc4 Nf6 5. Nf3 c6 (95cp, -76cp; 7/M, 8%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. Nf3 Bg4 6. Be2 Nc6 7. d4 O-O-O 8. Be3 (184cp, -182cp; 11/M, 42%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. Nf3 Bg4 6. Be2 Nc6 7. d4 e6 (81cp, -83cp; 9/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. Nf3 Nc6 6. Be2 (75cp, -72cp; 19/M, 41%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. Nf3 Nc6 6. d3 (76cp, -73cp; 7/M, 16%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. Nf3 e5 6. d3 (75cp, -75cp; 17/M, 56%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. c4 (111cp, -111cp; 12/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. d3 (76cp, -76cp; 11/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nf3 e5 (164cp, -160cp; 8/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 c6 (85cp, -83cp; 19/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Bg4 (120cp, -118cp; 11/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 Bg4 5. f3 Bf5 6. g4 Bg6 (135cp, -85cp; 7/M, 44%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 b5 5. Bb3 Bg4 (106cp, -12cp; 34/M, 52%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 b5 (94cp, -67cp; 75/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 c6 (80cp, -53cp; 25/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 Bf5 5. Nc3 Nbd7 (157cp, -75cp; 9/M, 64%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 Bf5 (82cp, -55cp; 15/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Be2 Nxd5 5. d4 Bf5 6. Nf3 e6 7. O-O Be7 8. c4 Nb6 (94cp, -56cp; 10/M, 34%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Be2 Nxd5 5. d4 Bf5 6. Nf3 e6 7. O-O Be7 8. c4 Nf6 (109cp, -71cp; 9/M, 28%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Be2 Nxd5 5. d4 Bf5 6. Nf3 e6 7. O-O Nc6 (160cp, -119cp; 12/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Be2 Nxd5 5. d4 Bf5 6. Nf3 e6 7. O-O Bd6 (117cp, -76cp; 8/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Be2 Nxd5 5. d4 Bf5 6. Nf3 Nc6 (157cp, -114cp; 10/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Be2 Nxd5 5. d4 g6 (140cp, -113cp; 35/M, 17%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Be2 Nxd5 5. d4 Nc6 (108cp, -81cp; 9/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bxd7+ Nbxd7 (91cp, -86cp; 9/M, 14%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Nbd7 4. Nc3 a6 5. Be2 Nb6 (79cp, -28cp; 11/M, 85%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Nbd7 4. d4 Nxd5 5. Nf3 c6 (88cp, -38cp; 9/M, 54%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ c6 4. dxc6 Nxc6 (157cp, -27cp; 9/M, 39%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ c6 (130cp, -102cp; 24/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 e6 4. dxe6 Bxe6 5. Nf3 Nc6 6. d4 Bb4+ (120cp, -3cp; 15/M, 89%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 e6 4. dxe6 Bxe6 5. Nf3 Nc6 (117cp, -90cp; 47/M, 55%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 e6 4. dxe6 Bxe6 5. Nf3 c5 (78cp, -51cp; 8/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 e6 4. dxe6 Bxe6 5. d4 Bb4+ 6. Bd2 Bxd2+ 7. Qxd2 Qe7 8. Qe2 (431cp, -444cp; 7/M, 45%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 e6 4. dxe6 Bxe6 5. d4 Bb4+ 6. Nc3 Qe7 (112cp, -121cp; 10/M, 46%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Nxd5 4. c4 Nb6 (98cp, -98cp; 15/M, 59%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Nxd5 (82cp, -29cp; 529/M, 73%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 Nc6 6. O-O O-O-O 7. Be3 e6 (138cp, -117cp; 13/M, 46%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 Nc6 6. O-O O-O-O 7. c4 Qh5 8. Be3 (174cp, -173cp; 8/M, 59%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 Nc6 6. h3 Bh5 (167cp, -125cp; 13/M, 30%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 e6 6. O-O c6 7. c4 Qd8 (115cp, -3cp; 29/M, 100%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 e6 6. O-O c6 7. c4 Qa5 (123cp, -11cp; 7/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 e6 6. O-O Be7 (143cp, -51cp; 18/M, 31%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 e6 6. h3 Bh5 7. O-O c6 8. c4 Qd8 9. Nc3 Be7 (167cp, -10cp; 16/M, 129%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 e6 6. h3 Bh5 7. O-O c6 8. c4 Qd8 (154cp, -24cp; 13/M, 103%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 e6 6. h3 Bh5 7. O-O Be7 (154cp, -69cp; 10/M, 57%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 e6 6. h3 Bh5 7. c4 Qd8 (151cp, -12cp; 8/M, 94%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 e6 6. h3 Bh5 (139cp, -28cp; 26/M, 96%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 e6 (110cp, -72cp; 111/M, 33%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 c6 (120cp, -82cp; 50/M, 15%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 c6 (122cp, -80cp; 63/M, 25%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 e6 (90cp, -48cp; 38/M, 15%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bf5 (117cp, -75cp; 25/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 a6 (156cp, -114cp; 12/M, 5%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 g6 (110cp, -68cp; 10/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. Nc3 Qh5 (95cp, -41cp; 15/M, 13%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. Be2 Bf5 (91cp, -45cp; 15/M, 24%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. Be2 c6 (106cp, -60cp; 13/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Bg4 (120cp, -67cp; 91/M, 12%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bc4 Nxd5 4. Bxd5 (115cp, -130cp; 10/M, 15%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 (75cp, -23cp; 5816/M, 36%). More: dbcn ccoe

Lines with Disagreement to Human Master Play

1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. f3 Bf5 5. c4 e6 6. dxe6 Nc6 7. exf7+ Kxf7 8. Be3 (421cp, -414cp; 6/M, 60%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Bg4 4. f3 Bf5 (168cp, -82cp; 196/M, 98%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. Nf3 Bg4 6. Be2 Nc6 7. d4 O-O-O 8. Be3 (184cp, -182cp; 11/M, 42%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. Nf3 Nc6 6. Be2 (75cp, -72cp; 19/M, 41%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. Nf3 e5 6. d3 (75cp, -75cp; 17/M, 56%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nxd5 Qxd5 5. d4 Nc6 6. c3 Bf5 7. Nf3 O-O-O 8. Be3 (123cp, -138cp; 5/M, 110%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nf3 Nxc3 5. bxc3 Bg4 (136cp, -131cp; 5/M, 23%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 Bg4 5. f3 Bf5 6. Nc3 Nbd7 7. g4 Bg6 (210cp, -160cp; 5/M, 47%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 Bg4 5. f3 Bf5 6. g4 Bg6 (135cp, -85cp; 7/M, 44%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bc4 Bf5 5. Nc3 Nbd7 (157cp, -75cp; 9/M, 64%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Be2 Nxd5 5. d4 e6 6. Nf3 Be7 (135cp, -113cp; 7/M, 31%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Bb5+ Bd7 4. Bxd7+ Qxd7 5. c4 c6 6. dxc6 Nxc6 7. Nf3 e5 8. O-O (116cp, -78cp; 6/M, 76%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 e6 4. dxe6 Bxe6 5. Nf3 Nc6 6. d4 Bb4+ 7. Bd2 (57cp, -177cp; 5/M, 35%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 e6 4. dxe6 Bxe6 5. Nf3 Qe7 6. Qe2 Nc6 7. d4 O-O-O (263cp, -231cp; 5/M, 35%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 e6 4. dxe6 Bxe6 5. d4 Bb4+ 6. Bd2 Bxd2+ 7. Qxd2 Qe7 8. Qe2 (431cp, -444cp; 7/M, 45%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 e6 4. dxe6 Bxe6 5. d4 Bb4+ 6. Nc3 Ne4 7. Qd3 (106cp, -100cp; 5/M, 45%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 Nc6 6. O-O O-O-O 7. Be3 e6 (138cp, -117cp; 13/M, 46%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 Nc6 6. O-O O-O-O 7. Be3 Qh5 (240cp, -219cp; 6/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 Nc6 6. O-O O-O-O 7. c4 Qh5 8. Be3 (174cp, -173cp; 8/M, 59%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 Nc6 6. O-O O-O-O 7. c3 e6 (162cp, -153cp; 5/M, 31%). More: dbcn ccoe
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qxd5 4. d4 Bg4 5. Be2 Nc6 6. h3 Bh5 (167cp, -125cp; 13/M, 30%). More: dbcn ccoe

Latest dbcn data: 2022-06-25

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License