1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6

Benko Gambit Fully-Accepted

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6

Main Transpositions

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 6. Nc3 d6 7. Nf3 g6 to 5. .. g6 6. Nc3 Bxa6 7. Nf3 d6
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 6. Nc3 d6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 g6 to 5. .. g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 6. Nc3 d6 7. g3 g6 to 5. .. g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6

Most Popular

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 (506/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 (1302/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 (1150/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 (1255/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 6. Nc3 d6 (569/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 6. Nc3 (948/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 (1050/M). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 (2403/M). More: dbcn ccoe

TCEC Games

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 12. h3 (-71cp, 214/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 (107cp, 655/M, TCEC +0=6-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. Nf3 d6 8. g3 Bg7 (61cp, 333/M, TCEC +0=0-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6 8. Bg2 Bg7 9. Nf3 Nbd7 10. Rb1 O-O (71cp, 125/M, TCEC +2=0-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6 8. Bg2 Bg7 9. Nf3 (-61cp, 680/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6 8. Bg2 Bg7 (52cp, 453/M, TCEC +3=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6 8. Bg2 Nbd7 (55cp, 29/M, TCEC +1=0-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. f4 d6 8. Nf3 Bg7 (12cp, 42/M, TCEC +0=1-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 (108cp, 1302/M, TCEC +3=3-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bg7 7. e4 O-O 8. Nf3 Qa5 (41cp, 89/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bg7 7. e4 d6 8. Bb5+ Nbd7 (108cp, 4/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bg7 7. e4 d6 8. Bb5+ Nfd7 (128cp, 3/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. g3 d6 7. Bg2 Bg7 8. Nc3 O-O (24cp, 35/M, TCEC +1=4-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. g3 Bg7 (19cp, 23/M, TCEC +1=0-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 (54cp, 1255/M, TCEC +1=5-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 6. Nc3 d6 (108cp, 569/M, TCEC +1=2-1). Games. More: dbcn ccoe

Biased Popular Lines

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 12. h3 Nb6 (154cp, -83cp; 16/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 12. Re1 Qa5 (136cp, -53cp; 39/M, 19%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 12. Re1 Ra6 (130cp, -47cp; 34/M, 17%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 12. Re1 Ra7 (165cp, -82cp; 8/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 12. a4 Qb6 13. Qc2 Rfb8 (148cp, -26cp; 10/M, 64%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 12. a4 Ra6 13. Qc2 Qa8 (137cp, -21cp; 26/M, 96%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 12. a4 Ra6 (129cp, -31cp; 38/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 12. a4 Qa5 13. Bd2 Rfb8 (174cp, -37cp; 11/M, 48%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 12. a4 Qa5 (135cp, -37cp; 33/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 12. a4 Ng4 (189cp, -91cp; 13/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Nbd7 (121cp, -21cp; 597/M, 134%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 O-O 11. Kg2 Na6 (114cp, -14cp; 17/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. Nf3 Bg7 10. g3 Nbd7 (120cp, -22cp; 203/M, 55%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 d6 9. g3 Bg7 10. Kg2 Nbd7 (118cp, -18cp; 54/M, 21%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 d6 (116cp, -8cp; 21/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. Nf3 d6 8. e4 Bg7 (117cp, -33cp; 7/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6 8. Bg2 Bg7 9. Nf3 O-O 10. O-O Nbd7 11. Rb1 Qa5 12. Bd2 Rfb8 13. Qc2 Ng4 (115cp, -84cp; 23/M, 36%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6 8. Bg2 Bg7 9. Nf3 O-O 10. O-O Nbd7 11. Rb1 Qa5 12. Bd2 Rfb8 13. Qc2 Ne8 (156cp, -125cp; 9/M, 14%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6 8. Bg2 Bg7 9. Nf3 O-O 10. O-O Nbd7 11. Rb1 Nb6 12. b3 Ra7 (115cp, -25cp; 11/M, 29%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6 8. Bg2 Bg7 9. Nf3 O-O 10. O-O Nbd7 11. Re1 Qb6 12. e4 (93cp, -137cp; 8/M, 32%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6 8. Bg2 Bg7 9. Nf3 Nbd7 10. Rb1 Nb6 11. b3 Bc8 12. Nh4 h6 13. Qc2 Qd7 (136cp, -79cp; 14/M, 93%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6 8. Bg2 Bg7 9. Nf3 Nfd7 (112cp, -51cp; 28/M, 4%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 (108cp, -53cp; 1302/M, 113%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bg7 7. e4 O-O 8. Nf3 d6 (106cp, -62cp; 37/M, 36%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bg7 7. e4 O-O 8. a7 Rxa7 9. Nf3 d6 (108cp, -65cp; 12/M, 37%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bg7 7. e4 d6 (107cp, -51cp; 33/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bg7 7. Nf3 d6 (106cp, -61cp; 7/M, 10%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 d6 (106cp, -51cp; 28/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 6. Nc3 d6 7. Nf3 Nbd7 (117cp, -61cp; 14/M, 5%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 6. Nc3 d6 7. e4 Bxf1 8. Kxf1 Nbd7 (117cp, -18cp; 18/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 6. Nc3 d6 (108cp, -11cp; 569/M, 60%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 6. Nc3 Qa5 (127cp, -30cp; 16/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 (97cp, -51cp; 1050/M, 43%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 d6 (115cp, -69cp; 46/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 e6 6. Nc3 Nxd5 (98cp, -54cp; 12/M, 31%). More: dbcn ccoe

Lines with Disagreement to Human Master Play

1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. e4 d6 8. Bxa6 Rxa6 (174cp, -57cp; 5/M, 40%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6 8. Bg2 Bg7 9. Nf3 O-O 10. O-O Nbd7 11. Re1 Qa5 12. e4 (60cp, -82cp; 13/M, 37%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 7. g3 d6 8. Bg2 Bg7 9. Nf3 O-O 10. O-O Nbd7 11. Re1 Qb6 12. e4 (93cp, -137cp; 8/M, 32%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bxa6 (108cp, -53cp; 1302/M, 113%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bg7 7. e4 O-O 8. Nf3 d6 (106cp, -62cp; 37/M, 36%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bg7 7. e4 O-O 8. a7 Rxa7 9. Nf3 d6 (108cp, -65cp; 12/M, 37%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Nc3 Bg7 7. e4 d6 (107cp, -51cp; 33/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Bxa6 (97cp, -51cp; 1050/M, 43%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 e6 6. Nc3 Nxd5 7. Nxd5 exd5 8. Qxd5 Nc6 9. e3 Be7 (151cp, -95cp; 6/M, 101%). More: dbcn ccoe
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 e6 6. Nc3 Nxd5 (98cp, -54cp; 12/M, 31%). More: dbcn ccoe

Latest dbcn data: 2022-06-25

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License