1. d4 d5 2. Nf3

Queen's Pawn Opening: Zukertort Variation

1. d4 d5 2. Nf3

Main Transpositions

1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 c5 4. c3 Nc6 5. e3 Nf6 to 1. .. Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 e6 4. e3 c5 5. c3 Nc6
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. e3 c5 4. c4 to 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4. e3
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c3 c5 to 1. .. e6 2. Nf3 c5 3. c3 d5
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Nf6 to 1. .. Nf6 2. Nf3 d5 3. c4 Nc6
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Nf6 to 1. .. Nf6 2. Nf3 d5 3. g3 Nc6
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. e3 Nf6 to 1. .. Nf6 2. Nf3 d5 3. e3 Nc6
1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. c3 e6 to 1. .. e6 2. Nf3 c5 3. c3 d5
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. e3 Nf6 to 1. .. Nf6 2. Nf3 d5 3. e3 Bf5

Most Popular

1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 (763/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. e3 (692/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 e6 (3770/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 c6 3. e3 (503/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 c6 (2901/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 (720/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 (1086/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 (748/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 (595/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 (2180/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 c5 (957/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 (520/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 (936/M). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 (29035/M). More: dbcn ccoe

TCEC Games

1. d4 d5 2. Nf3 e6 (1cp, 3770/M, TCEC +4=10-7). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 c6 (18cp, 2901/M, TCEC +14=10-11). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e5 7. Nc3 Bb4 8. Bd2 Bxc3 9. bxc3 Qd6 10. Rb1 b6 (65cp, 16/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e5 7. Nc3 Bb4 8. Bd2 Bxc3 9. bxc3 Qd6 (93cp, 57/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e5 (84cp, 121/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e6 7. Nc3 Qd7 (92cp, 2/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 (81cp, 254/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 e6 5. cxd5 exd5 6. Bf4 Bxf3 7. gxf3 Bd6 8. Bg3 Nge7 (62cp, 11/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 e6 5. Bf4 Bxf3 6. gxf3 Bb4 (38cp, 1/M, TCEC +0=1-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 e6 (29cp, 178/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 (81cp, 720/M, TCEC +2=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 Bg4 4. e3 e6 5. c4 Bb4+ (58cp, 33/M, TCEC +0=1-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bg4 4. Bg2 Qd7 5. O-O O-O-O 6. c3 (-94cp, 6/M, TCEC +3=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bg4 4. Bg2 Qd7 (68cp, 138/M, TCEC +0=2-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 (49cp, 2180/M, TCEC +8=11-2). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 c5 (18cp, 957/M, TCEC +2=4-2). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 c6 (38cp, 307/M, TCEC +1=0-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 Nf6 (25cp, 170/M, TCEC +2=2-2). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 Nc6 (26cp, 100/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 (23cp, 936/M, TCEC +5=2-5). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 g6 (31cp, 179/M, TCEC +3=2-1). Games. More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 f5 (108cp, 73/M, TCEC +1=1-0). Games. More: dbcn ccoe

Biased Popular Lines, Short List

1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 f5 (109cp, -108cp; 51/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e5 7. Nc3 Bb4 8. Bd2 Bxc3 9. bxc3 Qd6 (93cp, -7cp; 57/M, 53%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 Nf6 (125cp, -95cp; 68/M, 28%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 (81cp, -31cp; 720/M, 66%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 e5 (70cp, -20cp; 88/M, 8%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bg4 4. Bg2 Nf6 (103cp, -57cp; 67/M, 28%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. c3 Nc6 (72cp, -72cp; 75/M, 32%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 f5 (108cp, -108cp; 73/M, 0%). More: dbcn ccoe

Biased Popular Lines, Long List

1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 Bd6 4. Bg3 f5 (78cp, -77cp; 12/M, 12%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 Bd6 4. Bg3 Ne7 5. e3 Nf5 (74cp, -53cp; 4/M, 50%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 Nc6 4. e3 a6 (74cp, -48cp; 9/M, 13%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 c6 4. c3 f5 (95cp, -73cp; 9/M, 51%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 f5 4. e3 c6 (134cp, -25cp; 24/M, 47%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. Bf4 f5 (109cp, -108cp; 51/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e5 7. Nc3 Bb4 8. Bd2 Bxc3 9. bxc3 Qd6 10. Rb1 O-O-O 11. Qb3 b6 (131cp, 0cp; 7/M, 100%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e5 7. Nc3 Bb4 8. Bd2 Bxc3 9. bxc3 Qd6 10. Rb1 O-O-O (125cp, -61cp; 6/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e5 7. Nc3 Bb4 8. Bd2 Bxc3 9. bxc3 Qd6 10. Rb1 Rb8 (149cp, -85cp; 5/M, 19%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e5 7. Nc3 Bb4 8. Bd2 Bxc3 9. bxc3 Qd6 (93cp, -7cp; 57/M, 53%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e5 7. Nc3 Bb4 8. Bd2 Bxc3 9. bxc3 exd4 10. cxd4 Nge7 (102cp, -19cp; 18/M, 62%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e5 7. Nc3 Bb4 8. Bd2 Bxc3 9. bxc3 Nf6 10. c4 Qd6 (134cp, 0cp; 6/M, 90%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e5 7. Nc3 Bb4 8. Bd2 Bxc3 9. bxc3 Nf6 (126cp, -40cp; 14/M, 13%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e6 7. Nc3 Qh5 (110cp, -18cp; 19/M, 64%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e6 7. Nc3 Bb4 (108cp, -16cp; 7/M, 25%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Bxf3 5. gxf3 Qxd5 6. e3 e6 (92cp, -9cp; 31/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Qxd5 5. Nc3 Qd7 (214cp, -73cp; 5/M, 34%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. cxd5 Qxd5 (140cp, -59cp; 16/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 Nf6 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nf6 (456cp, -319cp; 23/M, 87%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 Nf6 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nxc3 (162cp, -25cp; 15/M, 57%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 Nf6 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Bxf3 (137cp, 0cp; 7/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 Nf6 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nb6 (275cp, -138cp; 6/M, 25%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 Nf6 (125cp, -95cp; 68/M, 28%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 dxc4 5. d5 Bxf3 6. exf3 Ne5 7. Bf4 Ng6 (505cp, -90cp; 10/M, 56%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 dxc4 5. d5 Bxf3 6. exf3 Ne5 7. Bf4 Nd3+ (470cp, -55cp; 6/M, 32%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 dxc4 5. d5 Bxf3 6. exf3 Ne5 (459cp, -61cp; 20/M, 88%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 dxc4 5. d5 Bxf3 (398cp, -120cp; 30/M, 92%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 dxc4 (278cp, -248cp; 47/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 4. Nc3 Bxf3 (95cp, -65cp; 28/M, 11%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bg4 (81cp, -31cp; 720/M, 66%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 e5 4. dxe5 Bb4+ 5. Bd2 dxc4 6. e3 Be6 (124cp, -98cp; 6/M, 86%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 e5 4. Nxe5 Nxe5 5. dxe5 d4 (94cp, -22cp; 14/M, 73%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 e5 (70cp, -20cp; 88/M, 8%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Bf5 (287cp, -237cp; 12/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 Bg4 4. e3 e6 5. c4 Nf6 6. Nc3 Bd6 (71cp, -54cp; 6/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 Bg4 4. e3 e6 5. c4 Nf6 6. Nc3 a6 (85cp, -68cp; 6/M, 19%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 Bg4 4. e3 f6 (78cp, -62cp; 16/M, 6%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 Bg4 4. e3 a6 (80cp, -64cp; 8/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 Bg4 4. Nbd2 f6 (97cp, -83cp; 5/M, 5%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 f6 (75cp, -56cp; 12/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 g6 (104cp, -85cp; 8/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bg4 4. Bg2 Qd7 5. O-O O-O-O (94cp, -41cp; 20/M, 63%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bg4 4. Bg2 Qd7 5. O-O Bh3 (79cp, -26cp; 13/M, 40%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bg4 4. Bg2 Nf6 5. Ne5 Bf5 (124cp, -20cp; 6/M, 39%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bg4 4. Bg2 Nf6 (103cp, -57cp; 67/M, 28%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bg4 4. Bg2 e6 5. O-O Nf6 6. c4 Be7 (111cp, -33cp; 7/M, 38%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bg4 4. Bg2 e6 5. O-O Nf6 (77cp, -16cp; 47/M, 93%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bg4 4. Bg2 e6 5. O-O Bd6 (78cp, -17cp; 13/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bf5 4. Bg2 Nb4 5. Na3 e6 6. O-O c6 (72cp, -59cp; 6/M, 12%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bf5 4. Bg2 Nb4 5. Na3 e6 6. c3 Na6 (78cp, -72cp; 5/M, 38%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 Bf5 4. Bg2 Qd7 (82cp, -68cp; 20/M, 12%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. g3 f6 (105cp, -93cp; 5/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. e3 a6 (78cp, -34cp; 32/M, 8%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bg5 Bg4 (70cp, -71cp; 17/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. c4 cxd4 4. cxd5 Nf6 5. Qxd4 Qxd5 6. Nc3 Qxd4 7. Nxd4 e5 (80cp, -59cp; 6/M, 13%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. c4 cxd4 4. cxd5 Qxd5 5. Nc3 Qd8 (84cp, -58cp; 6/M, 19%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. e3 Nc6 4. c3 Bg4 (76cp, -76cp; 10/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. e3 Bg4 (75cp, -75cp; 12/M, 3%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. c3 Nc6 4. dxc5 a5 (140cp, -68cp; 7/M, 44%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 c5 3. c3 Nc6 (72cp, -72cp; 75/M, 32%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. Qb3 Qb6 6. c5 Qc7 7. Bf4 Qc8 8. Nh4 Nf6 (106cp, -11cp; 5/M, 26%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. Qb3 Qb6 6. c5 Qc7 7. Bf4 Qc8 (94cp, -6cp; 41/M, 99%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. Qb3 Qb6 6. c5 Qc7 (88cp, -39cp; 45/M, 55%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. Qb3 Qb6 6. c5 Qxb3 7. axb3 Nd7 (71cp, -16cp; 15/M, 43%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. Qb3 Qb6 6. c5 Qxb3 7. axb3 Na6 (128cp, -73cp; 13/M, 36%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. Qb3 Qb6 6. c5 Qxb3 7. axb3 Nf6 (99cp, -44cp; 8/M, 22%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. Qb3 b6 (173cp, -120cp; 8/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. Qb3 Qc8 (164cp, -111cp; 8/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 Nf6 5. Bg5 c6 6. Qb3 b6 (228cp, -216cp; 6/M, 58%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 Nf6 5. Bg5 Be7 6. e3 O-O (94cp, -85cp; 10/M, 37%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 Nf6 5. Bg5 Nc6 (85cp, -71cp; 8/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 Nf6 5. Qb3 b6 (139cp, -126cp; 14/M, 61%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 Nc6 5. Bf4 Nf6 6. e3 Be7 (70cp, -41cp; 9/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Nc3 dxc4 (146cp, -121cp; 8/M, 1%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 e6 4. Qb3 b6 (118cp, -100cp; 11/M, 18%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 Bxb1 4. Rxb1 c6 (168cp, -4cp; 7/M, 47%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 Bxb1 (164cp, -140cp; 15/M, 2%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. Bf4 e6 4. e3 c5 (77cp, -75cp; 9/M, 7%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bg4 3. Ne5 Bf5 4. c4 c6 (277cp, -195cp; 9/M, 36%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bg4 3. Ne5 Bf5 4. c4 e6 (96cp, -14cp; 5/M, 20%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bg4 3. Ne5 Bf5 4. c4 dxc4 (180cp, -98cp; 5/M, 19%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bg4 3. Ne5 Bf5 (81cp, 0cp; 44/M, 49%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bg4 3. Ne5 Bh5 4. c4 dxc4 (169cp, -89cp; 5/M, 49%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bg4 3. Ne5 Bh5 (147cp, -66cp; 27/M, 31%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bg4 3. Ne5 Nf6 (168cp, -87cp; 8/M, 9%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bg4 3. c4 Bxf3 (75cp, -1cp; 7/M, 31%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 Bg4 3. c4 e6 (98cp, -24cp; 5/M, 23%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 f5 (108cp, -108cp; 73/M, 0%). More: dbcn ccoe
1. d4 d5 2. Nf3 f6 (176cp, -176cp; 9/M, 0%). More: dbcn ccoe

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License